Půjčovní řád

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu. Ceny nájemného v zápůjční smlouvě jsou  dle ceníku pronajímatele.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník

 • byl straší 18-ti let
 • předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
 • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí

Technický stav půjčovaného nářadí je při odzkoušení a předání kontrolován pronajímatelem i nájemcem ,případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání,se uvedou na výpůjční smlouvu.
Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro práce, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZ a používáním osobních ochranných pomůcek.

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.

Povinnosti pronajímatele

Kontrola a revize půjčovaných elektrických spotřebičů a nářadí
U každého elektrického nářadí je pronajímatelem před zapůjčením zákazníkovi provedena kontrola a revize elektrických částí ve smyslu platných českých technických norem. U elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí se dodržují požadavky ČSN 33 1600 ed.2. Při vrácení elektrických spotřebičů a nářadí je provedena kontrola školenými pracovníky pronajímatele, tak aby bylo zjištěno, že pronajímaný spotřebič a nářadí nebyl mechanicky a elektricky poškozen. Pro každý zapůjčovaný elektrický spotřebič a nářadí je vedena revizní karta.

Povinnosti zákazníka

 • Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené nářadí déle, je povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky).
 • V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době.
 • Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě.
 • Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.
 • V případě poškození či ztráty vypůjčeného nářadí je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou.Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje tj. extremní namáhání ( týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník, např. poškozený kabel, pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje, pokud je lze ihned stanovit nebo zálohově.

V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného nářadí uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu stroje. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné.Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli. 

UPOZORNĚNÍ

Prosíme zákazníky, aby si při předvedení stroje zkontrolovali zejména úplnost zubů u pilových kotoučů a kompletnost SK hrotů vidiových vrtáků a korunek.

Poškození nástroje

 • Vylomení vidiového zubu pil.kotouče 1 zub se účtuje 80 Kč vč. DPH.
 • Při vylomení 3 zubů a více se účtuje hodnota celého kotouče.
 • Vylomení zubu korunky se účtuje 300 Kč vč.DPH.
 • Poškození nože hoblíku 82mm-tvrdokov (i malé vyštípnutí) – úhrada celého nového nože dle ceníku, u nožů HSS broušení.
 • Vrácení znečištěného stroje 50-200Kč
 • Náhrada – ztráta nástroje, zákazník zaplatí dle opotřebení podíl z pořizovací ceny, kterou stanoví pronajímatel.